İçeriğe geç

Yazım Kuralları

GENEL KURALLAR

  1. Dergide yayımlanan yazı ve makalelerde kullanılacak dil Türkçe ve İngilizcedir.
  2. Çalışmayı destekleyen bir kurum varsa, makale başlığının son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak destek veren kurum bilgileri belirtilmelidir.
  3. Gönderilen yazılar kaynakça ve ekler dahil en az 6.000, en fazla 10.000 kelime aralığında olmalıdır.
  4. Makaleler APA referans sistemine göre düzenlenmelidir. Metinlerde kullanılan referanslar ile kaynakça bilgisinin uyumlu olmasına özen gösteriniz.
  5. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ve nicel çalışmalar, insanlar üzerine yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerine yapılan araştırmalar, retrospektif çalışmalar, insan ve hayvanların deneysel ya da bilimsel amaçlı olarak kullanıldığı araştırmalar etik kurul kararı gerektirmektedir. Etik kurul kararı gerektiren çalışmaların başvurularında yazar/yazarların makalelerini sisteme yüklerken ıslak imzalı etik kurul kararını da göndermeleri gerekmektedir. Makalenin ilk sayfasında ana başlığın sonuna (*) işareti ile dipnot vererek, makalenin sonuç bölümünün sonuna NOT bilgisi eklenerek ve yöntem bölümünde de izinle ilgili kurul adı, tarih, sayı numarası bilgilerine yer verilerek çalışmanın etik kurul kararına uygun olarak hazırlandığı belirtilmelidir. Olgu sunumlarını içeren çalışmalar için de bilgilendirilmiş gönüllü olur/onama formumun ıslak imzalı olarak sisteme yüklenmeli, çalışmanın ilk sayfasında ana başlığın sonuna (*) işareti ile dipnot vererek, makalenin sonuç bölümünün sonuna NOT bilgisi eklenerek ve yöntem bölümünde de “Aydınlatılmış onama formu”nun alındığına ilişkin bilgiye yer verilmelidir.
  6. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf kullanımlarında sahiplerinden izin alınması ve çalışmalarda bu bilgilere yer verilmesi gereklidir. Çalışmalarda fikir ve sanat eserleri kullanımında telif hakları düzenlemelerine uygunluğuna dikkat edilmesi ve metinlerde gerekli atıfların yapılması istenmektedir.


ÖZEL KURALLAR
Sayfa Düzeni: Tüm sayfalar A4 sayfa düzeninde, kenar boşlukları; üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 2 cm, sol 2 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.

Yazı Türü: Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Türkçe “Öz” İngilizce “Abstract” bölümleri 9, ana metin 12 , kaynakça 11 punto olmalı; metin iki yöne hizalanmalıdır.  Metin tek satır aralığı ile yazılmalı, paragraflar 1 cm sayfa girintisi ile başlamalıdır. Başlıklar ile öncesinde gelen metin arasına 1 satır (1 enter) boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arası geçişte ve kaynakça yazımında satır aralıkları önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır. Dipnotlar ise 9 punto olacak şekilde düzenlenmelidir.

Kaynakça Türü: Kaynakça Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto kullanılarak yazılmalıdır. Kaynakçada asılı girinti 1,5 cm’dir. Satır kat aralığı 1 cm, kaynakçalar arası geçiş aralığı da önce 0 nk, sonra 6 nk olacak şekilde düzenlenmelidir.

Başlıklar: Makale ana başlık ve alt başlıklardan oluşacak şekilde düzenlenmelidir.
•  Makale Başlığı: İlk sayfanın başında, ortalı, tüm harfleri büyük, 12 punto, tek satır aralıklı, 30 nk önce, 12 nk sonra olacak şekilde, Türkçe makaleler için Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce makaleler için İngilizce başlığın altına Türkçe makale başlığı yazılarak oluşturulmalıdır.
•  Alt Başlıklar: Makalenin içeriğine göre oluşturulan başlıklar 12 punto, bold ve Arap rakamlarına göre (1.- 1.1.-1.1.1…vb.) sıralanarak hazırlanmalıdır. Makale metnindeki ana ve alt başlıklar 1., 2., 3., şeklinde, 6 nk önce, 6 nk sonra, ilk harf karakterleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Metin içinde ana başlıklar altında sıralanacak alt başlıklar, ait oldukları ana başlığın sıra numarasına göre ikinci düzeyde 1.1., 1.2… şeklinde 6 nk önce, 6 nk sonra; üçüncü düzeyde 1.1.1., 1.1.2… şeklinde 6 nk önce, 6 nk sonra şeklinde başlıkta kullanılan her bir kelimenin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Öz/Abstract, Anahtar Kelimeler/Keywords: Makalede Türkçe “Öz” İngilizce “Abstract” ve metin içeriğine uygun olacak şekilde anahtar kelimelerin bulunması zorunludur.

Makale dilinin Türkçe ya da İngilizce olmasına bakılmaksızın 100-200 kelime aralığında Türkçe “Öz” ve İngilizce “Absract” bölümü olmalıdır. Öz ve abstract 9 punto ve tek paragraf şeklinde düzenlenmelidir. Öz’ün hemen altında “Anahtar Kelimeler” ve Abstract’ın hemen altında “Keywords” başlığı oluşturularak, makaleye uygun en az üç anahtar kelime; 9 punto, anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır.

Tablo, Şekil, Grafik ve Resimler: Metinde kullanılan tablo, şekil, grafik ve resimler yazar(lar) tarafından özgün olarak oluşturulmamış ise kaynak gösterilerek metin içinde kullanılabilir.

• Tablo ve Grafikler: Metin içinde kullanılan tablo ve grafikler Tablo 1., Tablo 2./ Grafik 1., Grafik 2. … vb gibi sıralanmalı, başlıklar tablo ve grafiklerin üstüne yazılmalıdır. Tablo/Grafik sınırını aşmayacak şekilde başlıklar sola yaslı ve başlıkta kullanılan ilk kelimenin ve özel isimlerin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde oluşturulmalıdır. Özgün olmayan tablo ve grafiklerin hemen altına sola yaslı olarak “Kaynak” başlığı açılarak, tablo ve grafiklerin kaynağı belirtilmelidir.

• Şekil ve Resimler: Metin içinde kullanılan şekil ve resimler Şekil 1., Şekil 2./ Resim 1., Resim 2. … vb. gibi sıralanmalı, başlıklar şekil ve resimlerin altına yazılmalıdır. Şekil/Resmin altında başlıklar ortalı ve ilk kelimenin ve özel isimlerin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde oluşturulmalıdır. Özgün olmayan şekil ve resimlerin hemen altına sola yaslı olarak “Kaynak” başlığı açılarak, şekil ve resimlerin kaynağı belirtilmelidir.

ATIFLAR: Makalede yapılan atıflar APA kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. APA atıf kuralları için buraya tıklayınız.

Metin içi atıf:

Tek yazarlı kaynaklara atıf: (Neyzi, 2010, s. 47/ss. 12-15)
İki yazarlı kaynaklara atıf: (Adorno & Horkheimer, 2010, s. 96/ss. 56-58)
Üç yazarlı kaynaklara atıf: (Bourse, Yücel & Kırgezen, 2012, s. 23/ss. 32-33)
Üçten fazla yazarlı kaynaklara atıf: (Atılgan vd., 2015, s. 42/ss. 52-55)
İkincil kaynaklar/Aktaran: (Jung, 1990; akt. Wilson, 2000, s. 85/ss. 63-65)

KAYNAKÇA: Makalede yararlanılan kaynaklar APA kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. APA kaynak gösterimi için bakınız: https://www.citefast.com/styleguide.php?style=APA&sec=form.

Tek yazarlı kitap
Cevizci, A. (2015). Felsefe tarihi. (2.Baskı) İstanbul: Say Yayınları.

İki yazarlı kitap
Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın diyalektiği. (3. Baskı). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.

Editörlü kitap
Bennett, W.L. & Entman, R. M. (Eds.). (2005). Mediated politics communication in the future of democracy. (3th. Ed.). Cambridge: Cambiridge University Press.

Çeviri kitap
Strauss, L. C. (2016). Bakmak, dinlemek, okumak. (Albayrak, Ö. B. Çev.).  İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kitap bölümü
Bayraktutan, G. (2015). İletişim araştırmalarında internet çalışmaları. Yıldırım, B. (Der.). İletişim Araştırmlarında Yöntemler Uygulama ve Örnekler. (ss. 431-463). Konya: Literatürk Academia

E-kitap
O’Keefe, E. (2006) Egoism and the crisis in Western values. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135

Basılı dergi
İlaslan, S. (2016). Popüler diziler bağlamında televizyonda tarih inşası ve politik tartışmalar. Kültür ve İletişim, 37, 3-21.

Elektronik dergi
Pekel Uludağlı, N. (2017). Psikolojik sağlık açısından yetişkin olma. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(3), 263-283. doi:10.18863/pgy.285949

Basılı Gazete
Türker, Y. (2003, 2 Şubat). Godot’nun 50.yılı. Radikal İki, s. 1-4.

Elektronik Gazete
Greenwald G., Macaskill, E. & Poitras L., (2013, 9 Haziran), Edward Snowden: The whistleblower behind the NSA surveillance revelations, The Guardian (Erişim Tarihi: 10.11.2020). https://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance

Tez
Gençalp, H. (2011). Egemen ideolojinin yerleştirilmesinin bir aracı olarak sinema: Çocuk yıldızı filmlerinde egemen ideolojinin işleyişi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi. Konya, Türkiye.

Carmody, T. (2009). Margınal economies: Media circulation and the material culture of modernism. (Doctoral dissertation, Pennsylvania University, ABD). Retrieved from https://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304983769/98E8CE50A08C40F8PQ/1?accountid=13654.

Web sayfası
Düşünbil Portalı. (2020, 7 Ekim). Gerçekleri önyargılarımızla nasıl uydururuz?. https://dusunbil.com/gercekleri-onyargilarimiza-nasil-uydururuz/ adresinden alındı.

Zizek, S. (2020, 28 Şubat). Zizek: Koronavirüsü, kapitalizme ‘Kill Bill-vari’ bir darbedir, komünizmin yeniden icat edilmesine yol açabilir. Terrabayt. https://terrabayt.com/covid19/zizek-koronavirusu-kapitalizme-kill-bill-vari-bir-darbedir-komunizmin-yeniden-icat-edilmesine-yol-acabilir/. adresinden erişildi.

Rapor

TÜSİAD. (2018). İletişimde toplumsal cinsiyet eşitliği rehberi. (TÜSİAD-T/2018,11-592). https://www.tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9975-iletisimde-toplumsal-cinsiyet-esitligi-rehberi.

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2018). On birinci kalkınma planı (2019-2023): Tarımda toprak ve suyun sürdürülebilir kullanımı özel ihtisas komisyonu raporu. (Yayın No: KB: 2984- ÖİK: 766). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Tar%C4%B1mda-Toprak-ve-Suyun-S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilir-Kullan%C4%B1m%C4%B1-%C3%96zel-%C4%B0htisas-Komisyonu-Raporu.pdf.

İnstagram

Resimli Tarih [@resimlitarih]. (2021, 12 Ocak). Bozcaada, 1930’lar. [İnstagram fotoğraf]. https://www.instagram.com/p/CJ7cbSmgGYZ/ adresinden alındı.

Facebook

Özdemir, C. (2020, 13 Kasım). Koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak? Cüneyt Özdemir ile Gündem. [Facebook video]. https://www.facebook.com/1606049579443989/videos/732078787516342 adresinden erişildi.

National Geographic Türkiye. (2020, 6 Ocak). 500 milyon canlının hayatını kaybettiği Avustralya yangınının tepeden görünümü… [Facebook fotoğraf]. https://www.facebook.com/239527204487/photos/a.10158717426529488/10159412217744488/ adresinden alındı.

Twitter

Koca, F. [@drfahrettinkoca]. (2021, 26 Ocak). Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük… [Tweet]. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1354101665377484803 adresinden erişildi.

Youtube

Çavdar, A. & Kölemen, A. ( 2021, 6 Ocak). Şimdiki zaman: Elit kimdir, elitizm nedir, elit karşıtlığı ne işe yarar?. Medyascope.  [Video dosyası]. https://www.youtube.com/watch?v=RbtDwEpSoi8 adresinden erişildi.

Fotoğraf /Resim

Ingres, J. A. D. (1814). Grande Odalisque. [Resim]. https://theculturetrip.com/europe/france/articles/10-artworks-by-jean-auguste-dominique-ingres-you-should-know/ adresinden erişildi.