İçeriğe geç

Etik İlke Politikası

Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi, bilimsel yayın etiği standartlarını uygulamayı ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirdiği önerileri temel alarak hazırlanan ilkelere uymayı taahhüt eder.

Görevi Kötüye kullanma ve Olası Suistimallere Karşı Önlemler

 • Editör/Editör Kurulu’nun şikayetlerin ve olası suiistimal işlemlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi konusunda soruşturma yapma, konuyla ilgili bulguları paylaşma sorumluluğu bulunmaktadır.
 • Aynı çalışmanın farklı yayın organlarına gönderildiği durumlarda, farklı dergilere gönderilen aynı çalışmaların farklı versiyonlarını karşılaştırmak, gönderilen çalışmaya ilişkin yazar ve soruşturmacılardan derlenen açıklamaları karşılaştırmak, şüpheli suiistimal vakalarında soruşturma için iş birliği yapmak ve çaba harcamak, soruşturmacılara/yazarlara ve/veya kurumlarına yönelik çalışmalarda birlikte hareket etmek gibi faydalar sağlamak amacını taşır.
 • Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi, bilimsel yayıncılık sürecinde gizliliğin önemini göz önüne alarak, yazar, alan editörleri ve hakemlere ilişkin bilgileri, sadece araştırmaya dair şüpheli bir suiistimali önlemek ve buna cevap verme yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla paylaşır.
 • Dergi Editör Kurulu şüpheli durumlarda bilgi paylaşımı yapmadan önce ilk sorgulamaları yapmalıdır. Bilgi paylaşımı, sadece, yazarın yanıt vermediği, yanıtının yetersiz olduğu veya muhtemel suiistimalden birden fazla derginin etkileneceği düşünüldüğünde söz konusu olur.
 • Editör Kurulu, iletişim gizliliğini mümkün olan en geniş ölçüde korumayı taahhüt eder.

1- YAYINCI

 • Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisinin yayıncısı dergi sahibi Yusuf Adıgüzel’dir.
 • Yayıncı, bağımsız editör kararını oluşturulmasını taahhüt eder.
 • Yayıncı; dergi yayın etiği ilkelerinin paydaşlar arasında uygulanmasını, yayın içeriklerine açık ve ücretsiz erişimi, yayınların arşivlenmesi ve korunmasını taahhüt eder.
 • Yayınlanan her makalenin mülkiyet ve telif haklarını korur.
 • Yayıncı; suiistimal, intihal, telif hakkı ihlalleri, çıkar çatışması, metin geri dönüşümü gibi bilimsel yayın etiğinin ihlal edildiği şüphesinin oluştuğu durumlarında durum netleşinceye kadar gerekli adımları atmakla yükümlüdür.

2- EDİTÖR KURULU

 • Editör, Editör Kurulu üyelerinin yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerlemesini sağlamakla, kurul üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar etmekle görevlidir.
 • Editör Kurulu, çalışmaların tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirilmesini sağlar.
 • Editör Kurulu, çalışmalarına katkı sunabilecek kişi ve uygulamalar hakkında öneride bulunur.
 • Kurul üyeleri uzmanlık alanlarına uygun çalışmaları yayınlanma sürecinde değerlendirir ve görüş bildirir.
 • Kurul üyeleri etkileşim içinde bilimsel sorumluluk çerçevesinde çalışırlar.
 • Editör Kurulu belirlenen periyotlarda bir araya gelerek dergi yayın politikası, akademik yayıncılık, derginin indeks değerini arttırmaya ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulunur.

3- EDİTÖR

Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi editor ve alan editörleri açık erişimli Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri temelinde etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu kapsamda editör ve alan editörleri;

 • Dergiye gönderilen makaleleri ön kontrol aşamasında bilimsel niteliğe göre değerlendirir. Editör ve alan editörleri değerlendirmeleri sonrasında makaleyi gerekçeli olarak reddedilir ya da yazar/yazarlardan hakem süreci öncesinde düzenleme isteyebilir.
 • Dergiye gönderilen makaleler editör ve alan editörleri tarafından ırk, cinsiyet, dünya görüşü, inanç ve etnisiteden bağımsız olarak değerlendirilir.
 • Editör ve alan editörleri hakemlerin değerlendirdikleri yazılara ilişkin detaylı ve yapıcı değerlendirme yapar.
 • Dergiye gönderilen ve ön kontrol aşamasından geçen makalelere uygun hakem önerisinde bulunur. Önerilen hakemler çalışma konularına uygun olarak seçilir.
 • Editör, hakem değerlendirme sürecine giren makalede hakem ile yazar/yazarlar arasında kurulacak iletişimden sorumludur. Makalenin dergiye ulaşmasından yayın aşamasına kadar geçen bu süreçte editör hakemeler ile yazar arasındaki iletişimi bilimsel kriterler ve akademik nezaket çerçevesinde, belgeler eşliğinde yürütür. Gerekli görülen hallerde editör her bir makalenin değerlendirme ve yayın sürecinde hesap vermekten çekinmez.
 • Editör ve alan editörleri ilgilendikleri makalelerle ilgili çıkar çatışması içinde olmaları halinde editörlük görevinden kendilerini geri çeker. Geri çekilen editör kadrosu yerine geçecek ekibe derginin işleyişi, görev ve sorumluluklar ile varsa finansal çıkarlara ilişkin bilgi vererek görevi teslim etmeleri gereklidir.
 • Editör kadrosu değerlendirilen yazılardan elde edilen herhangi bir bilgiyi kişisel çıkar amaçlı kullanamaz.
 • Editör ve editör kurulu, yayınlanan bir makalede tespit edilen bir hata ve bu hatanın çalışmanın önemli bir kısmını ya da tümünü geçersiz kılması, etik dışı olması ya da intihal içermesi durumunda söz konusu makaleyi geri çeker. Bu durumda makale ile geri çekme gerekçelerini somutlaştıran versiyonları birbirine bağlayan linkler sağlanarak, çevrimiçi platformlarda makalenin geri çekilme gerekçesini tüm okuyuculara iletmekle sorumludur.
 • Makale değerlendirme sürecinde iki hakemin çalışmaya ilişkin değerlendirmelerinde ihtilaf bulunması halinde üçüncü hakem değerlendirmesine başvurulur. İki hakemin “Önemli Değişiklik” ile değerlendirdiği süreçte editör ve editör kurulu makaleyi ikinci tur hakem sürecine taşımadan reddedebilir.

4- YAZAR

 • Yazarların akademik, sosyal ve etik sorumlulukları bulunur. Çalışmalarının her kısmı için geçerlilik ve etik konularında hesap verebilir olmalıdır.
 • Yazarlar, dergiye gönderecekleri çalışmalarını daha önce yayınlamamış, başka bir yayın programına dahil etmemiş ya da başka bir mecrada yayınlamak üzere değerlendirme aşamasına göndermemiş olduğunu taahhüt eder.
 • Yazarlar aynı sayıya birden fazla tek ya da ortak yazarlı olarak makale gönderemez.
 • Daha önce makalesi yayınlanan bir yazarın yeniden dergiye başvurabilmesi için yayınlanan makalesi ile dergiye başvurusu arasında en az bir sayının yayınlanmış olması gerekmektedir.
 • Birden fazla yazarlı çalışmaların başvurularında yazar sıralaması yazarların ortak kararı olmalıdır.
 • Çalışmalara sadece aktif katkısı olan kişiler yazar olarak dahil edilmelidir. Yazar sıralamasında değerlendirme sürecinde bir değişiklik olması durumunda bu talebin gerekçelendirilerek editöre iletilmesi gerekmektedir. Yazar/yazarlar, gerekli görülmesi halinde tüm konulara ilişkin açıklama yapabilmelidir.
 • Yazarlar dergiye gönderdiği makalenin intihal, emek hırsızlığı, usulsüz referans göstermeme, referans unutmama, çalışmayı destekleyen kurumlar ve bursiyerlerin metin içinde anılmasından sorumludur. Aksi durumların tespiti ve etik ihlallerde makale reddedilir.
 • Yazar, çalışma/araştırma desteği almışsa makale başlığına (*) işareti koyarak, gerekli açıklamayı ilk sayfada dipnot olarak açıklamalıdır.
 • Yazarlar makale gönderimlerinde Telif Hakkı Devri ve Çıkar Çatışması Bildirim Forumu’nu imzalayarak sistemi yüklemekle sorumludur.
 • Yazarlardan, özgün çalışma ve araştırmalar ile dergiye başvurmaları beklenir.  Makalede yer alan fikir ve ifadelerin daha önce yayınlanmış farklı çalışmalarda kullanılması durumunda gerekli atıfları kurallara uygun olarak yapmak zorundadır. Aksi durumlarda yazarlar, editörlerin talebiyle çıkar çatışması olan kısımları düzletmek, makale yayınlanmışsa yeni bir düzelti yayınlanması için üzerlerine düşen sorumlulukları yapmakla yükümlüdürler.
 • Makale yayınlandıktan sonra hata ya da yanlışlık tespit edilmesi durumunda düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi için dergi editörüne durum derhal bildirilmelidir.

5- HAKEM

Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisine gelen çalışmalar “çift kör” hakem değerlendirmesinden geçer. Çalışmaların bilimsel ve bağımsız değerlendirmesine katkı sunan bu sistemde hakemler doğrudan yazarlarla iletişime geçmez. Hakemlerin makalelere ilişkin değerlendirmeleri  www.medyavekultur.com adresi üzerinden Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisinin editör ve editör yardımcıları aracılığıyla sürdürülür. Hakem değerlendirme raporları ve makale üzerinde hakem değerlendirme ve görüşleri de editörler aracılığıyla yazarlara iletilir. Bu bağlamda Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi hakemlerden aşağıda belirtilen etik sorumluluklar çerçevesinde hareket etmesini beklemektedir.

 • Hakemler, kör hakem değerlendirme sürecini benimseyerek hareket eder ve bu sürecin gerekliliklerini yerine getirir.
 • Hakemlik ricalarına makul zaman aralığında olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi beklenir.
 • Hakemler, makale çalışmasına dair uzmanlığı yoksa ya da sınırlı uzmanlıkları varsa değerlendirme metninden bağımsız bu durumu editöre bildirmelidir.
 • Hakemler değerlendirmelerini kabul edilen süre içinde dergiye iletmeli, belirtilen zaman içinde yapılamayan değerlendirmelere ilişkin editörü bilgilendirmelidir.
 • Hakemler değerlendirmelerinde yanlılık yaratabilecek çıkar çatışması içine girmeleri durumunda durumu editöre bildirip, makale değerlendirmesinden çekilmelidir.
 • Hakemler değerlendirdikleri makale yayınlanmadan önce, söz konusu yazıda bulunan, kendi ilgi alanlarına giren herhangi bir bilgiyi kullanmamalıdır.
 • Adil ve tarafsız değerlendirme yapamayacağını düşünen hakemler durumu editöre bildirerek makale değerlendirmesinden çekilmelidir.
 • Hakemler değerlendirdikleri makalede intihal olarak da bilinen metin geri dönüştürmeyi fark ettiklerinde editöre durumu bildirmekle sorumludurlar.
 • Hakemler çalışmaların ve değerlendirmelerinin gizliliğinden sorumludur.
 • Değerlendirmelerde yazarlara yönelik kişisel yorum yapmaktan ve gerekçelendirilmiş suçlamalardan kaçınılmalıdır.
 • Hakemler, değerlendirmelerinde kendilerine ve meslektaşlarına referans verilme sayısını arttırmak ve görünür olmak için çalışmalarına referans verilmesini istememeli, isteme durumunda da bunu gerekçelendirmelidir.
 • Hakemler spesifik olmamalı, değerlendirmelere somut ve bilimsel gerekçeler sunmalıdır. Bu şekilde yapılacak değerlendirmeler editör ve editör kuruluna karar alma ve hakkaniyetin sağlanmasında yardımcı olacaktır.
 • Hakemler çalışmaların yayınlanmasından sonra da değerlendirme sürecinin gizliliğini korumaya devam etmelidir.
 • Revizyon ve yeniden değerlendirme ile ilgili dergiden gelen taleplere karşılık vermeye çalışmalıdırlar.
 • Kültürel Çalışmalar ve Medya dergisi suiistimal ve kötüye kullanma işlemlerinde COPE’un “olası kötüye kullanma” ilkelerini uygular. Editör/Editör Kurulu olası suiistimal ve kötüye kullanma işlemlerinde önlem almakla yükümlüdür.